Algemene voorwaarden
 

Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van de te Zwijndrecht gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sapias Holding B.V.
Wattstraat 2-4 
3335 LV Zwijndrecht
The Netherlands
T +31 (0)10-30.35.300
F +31 (0)10-30.35.350
KVK: 58485333
BTW: NL853059706B01
RABO: NL74RABO0338101535

Hieronder staat een hoop juridische tekst. Sapias Holding BV houdt ervan zo helder mogelijk te communiceren. Daarom eerst een korte samenvatting. Deze samenvatting zal bij onduidelijk altijd voorrang krijgen op onderstaande voorwaarden en is tevens een integraal onderdeel van onze onderstaande algemene voorwaarden.

  • Een zakelijke aankoop heeft geen recht van retour. 
  • Voorraad op onze site is altijd een indicatie, u kan hier geen rechten aan ontlenen.
  • Particulieren hebben wel recht op retour, maar betalen retourkosten. (dezelfde als berekend bij de aankoop)
  • Eenmaal gemonteerd vervalt elke vorm van retourrecht

Algemene Leveringsvoorwaarden van de te Zwijndrecht gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Sapias Holding B.V.”.

Algemeen Artikel 1
1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit andere overeenkomsten in de toekomst, of uit andere hoofde.
In de leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Product: zaken, evenals diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie; Opdrachtnemer: Sapias Holding B.V.
Opdrachtgever: degene, tot wie de bovengenoemde aanbieding is gericht; Dienst: de aanneming van werk
Contract: Iedere overeenkomst in de ruimste zin van het woord tussen opdrachtgever enerzijds en Sapias Holding B.V. anderzijds.

Aanbieding en Overeenkomst Artikel 2
1. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 2 maanden, tenzij nadrukkelijk anders is omschreven in de aanbieding.
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Sapias Holding B.V. ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor door haar verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen blijven voorbehouden.
3. De schriftelijke overeenkomst wordt aangegaan en komt tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtgever, of het aanvaarden van deze voorwaarden bij aankoop op deze website onderscheidenlijk op de dag van ontvangst van het contract door Sapias Holding B.V. Meegezonden technische tekeningen zijn bindend t.o.v. het contract.
4. Sapias Holding B.V. is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige reden uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen, tenzij nadrukkelijk in contract bepaalt.
5. De door Sapias Holding B.V. uitgebrachte aanbieding evenals door haar verstrekte tekeningen en draaiboeken blijven zijn eigendom en dienen, indien geen opdracht met Sapias Holding B.V. tot stand komt, onverwijld aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sapias Holding B.V. noch geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
6. De opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door Sapias Holding B.V.gebezigde fabricage en/of constructiemethoden aan derden worden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.
7. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende de bij Sapias Holding B.V.geldende omstandigheden en gedurende de bij Sapias Holding B.V.geldende normale werkuren. Indien op verzoek van de opdrachtgever levering of montage buiten de normale werkuren van 8.30u tot 17.00u plaats moet vinden , wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend:
100% tijdens de werkweek, voor avond- en nachtwerk vanaf 17.00u tot 8.30u 200% op zon- en feestdagen
200% op nachtwerk tijdens het weekeinde
8. Nadat een opdracht door Sapias Holding B.V.is bevestigd, worden wijzigingen tot 2 dagen na bevestiging toegestaan, doch de uiterste grens is 3 weken voor de uitleverweek. De opdrachtgever dient rekening te houden met een verlenging van de levertijd als de wijziging buiten deze termijn aangevraagd wordt en als de wijziging speciale aanvragen betreft.
9. Het annuleren van orders na bevestiging is na bovengenoemde 2 werkdagen niet mogelijk. Alle kosten die door Sapias Holding B.V.zijn gemaakt om een contract in werking te zetten zullen in rekening worden gebracht bij contracten die binnen 2 werkdagen worden geannuleerd.
10. Wet koop op afstand. Particuliere kopers kunnen artikelen onder betaalde voorwaarden retour sturen. Zie voor de voorwaarden onze pagina verzenden en retourneren. Zakelijke aankopen kunnen niet retour gestuurd worden.
11. Meubelen worden ongemonteerd geleverd, mits expliciet gekozen door opdrachtgever. Schade bij montage is voor rekening van opdrachtgever.  Een eventueel voorgeboord gatenpatroon komt zelden overeen met de plek van de poten. U schroeft de poten rechtsreeks vast in het blad met de meegeleverde zelftappende schroeven

Prijs Artikel 3
1. De opgegeven prijzen gelden voor levering franco huis in Nederland, met uitzondering van de eilanden, achter de eerste deur. Prijsopgaven zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
Voor inhuizingen gelden de volgende voorwaarden:
Verticaaltransport op basis van nacalculatie, dan wel volgens prijsopgave. Gebruiksklaar opstellen op de werkplek 5% op de netto factuurwaarde.
2. Voor bestellingen minder dan € 500,= netto factuurwaarde, exclusief omzetbelasting zal Sapias Holding B.V.een opslag voor verzendkosten en administratiekosten in rekening brengen.
3. Indien door de opdrachtgever wordt gewenst, zal Sapias Holding B.V.zorgdragen voor vervoer naar de interne plaats van bestemming, mits de aangevoerde producten met een voor plateauwagens en pallettrucks voldoende grote lift en zonder belemmering kunnen worden vervoerd. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, zal Sapias Holding B.V. alle extra kosten in rekening brengen.
4. Indien op verzoek van de opdrachtgever de levering wordt uitgesteld of wel bespoedigd, heeft Sapias Holding B.V. recht op vergoeding van de voor haar uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten.
Tevens zal Sapias Holding B.V. de wettelijke rente over de prijs van,  
bij uitstel betrokken producten doorberekenen.

Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is Sapias Holding B.V. gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen. Ook het inhuren van extra middelen om de toegankelijkheid van het pand te verbeteren worden onverkort doorberekend.
5. Wijzigingen in arbeidsloon of in kostprijzen van grondstoffen en materialen, voor zover de onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed, respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan 3 maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen, zullen door Sapias Holding B.V. mogen worden doorberekend, zonder enig verdere opslag.
6. Sapias Holding B.V. is gerechtigd het netto factuurbedrag, exclusief omzetbelasting, met een afzonderlijk op de factuur vermelde kredietbeperkingstoeslag van 2% te verhogen. Bij betaling voor of op de vervaldag mag de opdrachtgever het desbetreffende bedrag in mindering brengen op de factuur.

Levering Artikel 4
1. De opgaven van de leveringstermijn in aanbiedingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Bij overschrijding van deze termijnen zal Sapias Holding B.V. in overleg treden met de opdrachtgever. De leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen.
2. Levering heeft plaatsgevonden, zodra de opdracht door  Sapias Holding B.V. is uitgevoerd. De oplevering en getekende vrachtbrief zijn het meetpunt voor de voltooiing van de levering, eventuele manco’s en gebreken dienen ten alle tijden op de vrachtbrief aangetekend te worden. Alle niet tijdens de oplevering gemelde gebreken vallen niet onder de aansprakelijkheid van Sapias Holding B.V.
3. Sapias Holding B.V. behoudt zich het recht voor om na overleg met opdrachtgever de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.
4. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a) de dag van ontvangst;
b) de dag van ontvangst door Sapias Holding B.V. van de voor de uitvoering noodzakelijke bescheiden , gegevens, vergunningen e.d.;
c) de dag van vervulling van de door het aanvange n der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten
d) de dag van ontvangst door Sapias Holding B.V. van wat volgens het contract voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
5. De opdrachtgever is verplicht tot afname van de door haar gekochte producten op het artikel 3 lid 1 omschreven plaats. Bij gebreke daarvan is Sapias Holding B.V. gerechtigd zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de opdrachtgever van Sapias Holding B.V. te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd aan Sapias Holding B.V. verder toekomende rechten.
6. Leveringen vinden plaats in een met de opdrachtgever besproken leveringsweek (weken) zoals schriftelijk bevestigd in het contract. Op wens van de opdrachtgever kan een leveringsdag (dagen) worden besproken mits uiterlijk 4 werkweken voor uitlevering schriftelijk is vastgelegd.
7. De opdrachtgever zorgt ten tijde van oplevering voor aanwezigheid van contactpersonen op het afleveradres. De namen van de contactpersonen dienen in het contract opgenomen te zijn.
8. Als zich bij de daadwerkelijke uitlevering inhuisproblemen voordoen, is Sapias Holding B.V. gerechtigd om de levering achter de eerste deur te plaatsen of in overleg de levering elders op te slaan. Alle daaruit voortvloeiende kosten worden in dit geval aan de opdrachtgever doorberekend.
9. Wij leveren op route en hebben, uitgaande van voorraad, tussen de 5 en 15 werkdagen nodig. Indien producten niet op voorraad zijn, of de routes vol zitten, kan de levertijd langer duren. Leveringen die langer duren dan de afgesproken levertijd, kunnen niet om deze reden geanulleerd worden, tenzij deze levertijd de onredelijkheid overstijgt. U kunt niet zelf een leverdatum uitkiezen.

Montage Artikel 5
1. Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van Sapias Holding B.V. geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden geheel of ten dele moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan zal hiervoor aan de opdrachtgever een toeslag in rekening worden gebracht zoals vermeld bij artikel 2.7.
2. Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de opdrachtgever gezonden of van de opdrachtgever ontvangen tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de opdrachtgever voor akkoord getekend en aan Sapias Holding B.V. geretourneerd. Als inhuistekeningen niet beschikbaar zijn op het moment van de levering en als daardoor inhuisproblemen ontstaan, heeft Sapias Holding B.V. het recht om de levering uit te stellen. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de producten worden gemonteerd, is voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever voor eigen rekening en
a) dat de werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van Sapias Holding B.V. behoren, zoals elektriciens, hak-, breek-, metsel-, beton-, stoffeer-, stukadoors- en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig zijn verricht;
b) dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden, schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
c) dat de aangevoerde producten met een voor plateauwagen of pallettruck voldoende grote lift, danwel met takels of andere geschikte transportmiddelen naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden door derden mogen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of aaneengesloten montage niet verhinderen;
d) dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, evenals de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend door Sapias Holding B.V. toegankelijke ruimten, welke leeggemaakt zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen;
e) zorgen dat eventueel bouwkundige aanpassingen om de leveringen te voltooien uitgevoerd worden.
4. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of een oorzaak waarvoor Sapias Holding B.V. niet aansprakelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is. Ten aanzien van deze verlenging is artikel 3 lid 4 van overeenkomstige toepassing.
5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging van producten of gereedschappen, evenals voor vermissing hiervan, tenzij Sapias Holding B.V. hiervoor grove schuld of opzet treft. Opdrachtgever dient voor verzekering zorg te dragen.

Advies en projectkosten Artikel 6
1. Adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgewerkt en gegeven. Sapias Holding B.V. kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor in de adviezen aangegeven opbergcapaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door haar te leveren producten.
2. Het auteursrecht op door Sapias Holding B.V. verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboek, afbeeldingen en omschrijvingen blijft te allen tijde aan Sapias Holding B.V. voorbehouden.
3. De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of plattegronden, evenals leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een project, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Betaling Artikel 7
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden:
a) Vooraf via bank of een Internetbetaalmiddel.

Betaling dient te geschieden op een door Sapias Holding B.V.redelijkerwijs aangegeven wijze. Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.
De door Sapias Holding B.V.te maken kosten van invordering worden berekend volgens in incassotarief zoals geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs als vermeldt de wederpartij dat die voldoening heeft op een latere factuur.
3. Indien en voor zover er volgens opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd zijn betalingsplicht te weigeren of op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent gaan klachten kenbaar zijn gemaakt.

Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten Artikel 8
1. Alle goederen blijven eigendom van Sapias Holding B.V. totdat de opdrachtgever alle kosten uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Sapias Holding B.V.heeft voldaan.
2. Sapias Holding B.V.zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. De opdrachtgever zal aan Sapias Holding B.V.alle medewerking verlenen teneinde Sapias Holding B.V.in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
3. Indien opdrachtnemer voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen heeft omtrent de verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, heeft hij het recht ofwel de opdrachtgever te verzoeken extra zekerheid, naar keuze van de opdrachtnemer te stellen, ofwel de overeenkomst te beëindigen en verdere leveringen te stoppen zulks zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding. Een dergelijke omstandigheid is een ontbindende voorwaarde, waardoor de overeenkomst door opdrachtnemer als ontbonden mag worden beschouwd, zonder rechtelijke tussenkomst.
4. De opdrachtgever is verplicht tot afname van de door haar gekochte producten op de in artikel 3 lid 1 omschreven plaats. Bij gebreke daarvan is Sapias Holding B.V.gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de opdrachtgever van Sapias Holding B.V.te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd aan Sapias Holding B.V.verder toekomende rechten.

Risico Artikel 9
Zaken zijn voor risico van Sapias Holding B.V.tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever, of van door de opdrachtgever gebruikte hulppersonen, zijn gebracht.

Reclamering en Garantie Artikel 10
1. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient tijdens de oplevering door de opdrachtgever aan Sapias Holding B.V.gemeld te worden door middel van de vrachtbrief of uiterlijk binnen 3 werkdagen na levering aan magazijn. Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 7 werkdagen na het verstrijken van de in de leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn, in een schriftelijke gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan Sapias Holding B.V.te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen, vervalt elke aanspraak tegen Sapias Holding B.V.ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 3 maanden na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
2. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Sapias Holding
B.V. in voor zowel de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 12 maanden na de levering volgens artikel 4 lid 2 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.
3. De leden I en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door Sapias Holding B.V.. Indien montage/installatie van het product door Sapias Holding B.V.plaatsvindt, gaan de in de leden I en 2 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door Sapias Holding
B.V. is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel 4 lid 2 zijn verstreken.
4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a) de niet-inachtneming door opdrachtgever van bediening- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander het voorziene normale gebruik;
b) normale slijtage;
c) montage/installatie of reparatie door derden/waaronder begrepen de opdrachtgever;
d) de toepassing van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e) in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijke zaken;
f) materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan Sapias Holding B.V.ter bewerking zijn verstrekt;
materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, evenals van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
g) door Sapias Holding B.V.van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Sapias Holding B.V.heeft verstrekt.
5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor haar uit het met Sapias Holding B.V.gesloten contract of uit een daarmee samenhangend contract voortvloeit, is Sapias Holding B.V.met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie hoe ook genaamd gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Sapias Holding B.V. tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
6. Indien Sapias Holding B.V.ter voldoening aan zijn garantie verplichtingen onderdelen en/of producten vervangt, worden de vervangen onderdelen en/of producten haar eigendom.

Aansprakelijkheid Artikel 11
1. De aansprakelijkheid van Sapias Holding B.V.is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 van deze voorwaarden omschreven garantiebepalingen.
2. Behoudens grove schuld aan de zijde van Sapias Holding B.V.de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, evenals behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid tegen derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
3. Sapias Holding B.V.is daarom ook niet aansprakelijk voor:
a) schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
b) beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
4. Indien Sapias Holding B.V.zonder montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand van welke aard ook verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
5. In geval de opdrachtgever geen consument of daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden Sapias Holding B.V.te vrijwaren respectievelijk schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade waarvoor de aansprakelijkheid van Sapias Holding B.V.in de voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

Intellectueel Eigendom Artikel 12
Sapias Holding B.V.neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorg in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan opdrachtnemer verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal Sapias Holding B.V.onverminderd de in artikel 11 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de wervingskosten terugnemen of zorgdragen dat de opdrachtgever het geleverd, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken; alles mits opdrachtgever Sapias Holding B.V.tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van industriële eigendom gelden maakt, op te komen .

Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen Artikel 13
Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor een opdracht worden vervaardigd, blijven eigendom van Sapias Holding B.V.ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wanneer gedurende twee jaar op een bepaald artikel door Sapias Holding B.V.geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaard, dan heeft hij het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de betrokken opdrachtgever hiervan bericht te zenden.

Overmacht Artikel 14
Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder ontoerekenbare tekortkoming verstaan: elk van de Sapias Holding B.V.onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al te voorzien, welke omstandigheid nakoming van de overeenkomst door Sapias Holding B.V.blijvend of tijdelijk verhindert. In ieder geval wordt onder ontoerekenbare tekortkoming begrepen:
niet, niet deugdelijke of niet tijdige levering door toeleveranciers aan Sapias Holding b.v.
ziekte van personeel van Sapias Holding B.V.gebreken in hulp- en transportmiddelen
brand werkstaking verkeersbelemmeringen overheidsmaatregelen oorlog of andere onlusten

In bovengenoemde gevallen is Sapias Holding B.V.bevoegd de overeenkomst te allen tijde te ontbinden dan wel haar verplichtingen met de duur van de ontoerekenbare tekortkomingen op te schorten, zonder dat opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding tegenSapias Holding

In geval van ontoerekenbare tekortkomingen aan de zijde van de opdrachtgever heeft Sapias Holding B.V.te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden en tenzij nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever blijvend onmogelijk is, het recht haar verplichtingen tegen opdrachtgever op te schorten met de duur van de tekortkoming, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enigerlei vorm van schadevergoeding.

Opschorting, ontbinding Artikel 15
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enig uit een met Sapias Holding B.V.gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen tegen Sapias Holding B.V.te voldoen, is Sapias Holding B.V.gerechtigd, zonder ingebrekestelling ofrechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Mocht één van de partijen surseance aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden dan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

Artikel 16 Kwaliteit en omschrijving

Als Verkoper een tekening, foto, model, ontwerp, berekening of andere gegevens toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding. De uiteindelijk te leveren zaken kunnen van het getoonde afwijken.
Verkoper verbindt zich jegens Koper hem goederen te leveren, die:
van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door Verkoper en/of Koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
Verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor Koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen Partijen is overeengekomen.

Geschillen Artikel 17
Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, rechtkomende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Sapias Holding

Toepasselijk Recht Artikel 18
Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn, geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Slotbepaling Artikel 19

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Sapias Holding B.V. en de opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden zouden voordoen waarin de Algemene Voorwaarden of bepalingen daaruit tot onredelijke uitkomsten zouden leiden , dient de te benaderen rechter naar redelijkheid of billijkheid te oordelen. Voor consumenten aankopen ziet u verder ook de pagina https://www.kantoormeubelenplus.nl/service/shipping-returns/op deze site. Deze pagina behandelt separaat de wet koop op afstand, waarmee particuliere consumenten recht op retour kunnen doen gelden onder bepaalde voorwaarden.